De eerste rapportage over de oorzaken van herhaaldelijke dakloosheid in Utrecht is gereed. In opdracht van de Gemeente Utrecht, het Leger des Heils, de Tussenvoorziening, Lister, Kwintes en de Buurtteams zijn er het afgelopen half jaar samen met ervaringsdeskundigen 69 interviews afgenomen met mensen in de nachtopvang, laagdrempelige opvang en beschermd wonen voorzieningen. Een deel van deze respondenten is herhaaldelijk eerder dakloos geweest en ander deel van hen gaat binnen 8 maanden uitstromen naar een eigen woning of is recentelijk uitgestroomd. In de interviews is gevraagd naar ervaringen met uitstroom naar een eigen woning, ervaringen met hulpverlening, het sociale netwerk, financiële zelfredzaamheid en zinvolle daginvulling. Door deze mensen de komende over 5 jaar te volgen hopen we gezamenlijk meer te leren over de oorzaken van herhaaldelijke dakloosheid, vanuit cliëntperspectief te  leren wat er beter kan om zo te zorgen voor duurzame uitstroom van kwetsbare personen in Utrecht.

De eerste rapportage (2019) kunt u hier lezen en downloaden.

Meer weten?
Op 8 oktober vond er een leerbijeenkomst Voorkomen Terugval Utrecht plaats voor betrokken ketenpartijen in Utrecht. Tevens zal er op de NEMO-studiedag voor medewerkers in de Utrechtse MO/BW-keten op 4 november ook in worden gegaan op de resultaten van het onderzoek.  Verslaglegging van deze evenementen zal later op deze pagina terug te vinden zijn.

Delen