Categories
Nieuws

Studiereis naar Finland met het Leger des Heils

Van woensdag 26 februari tot vrijdag 28 februari vergezelden verschillende bestuursleden, directieleden en regiomanagers van het Leger des Heils, Nienke Boesveldt (UU/UvA) en Michiel van Hees (CQ-procesmanagement) voor een studiereis naar Finland.

Succesvolle aanpak reductie dak- en thuisloosheid
In Finland is het aantal daklozen in de afgelopen jaren drastisch afgenomen (zie de figuur hieronder), het is zelfs het enige land in Europa waar dakloosheid is afgenomen in plaats van gestegen. Door een landelijk programma voor huisvesting voor kwetsbare groepen dat is opgezet door de Y-foundation is het gelukt om daklozen te huisvesten, patiënten uit de psychiatrische klinieken te krijgen en de capaciteit van nachtopvang en hostels te reduceren. Er is nog wel sprake van een nachtopvang (shelter) in Helsinki maar die hebben niet meer de omvang van vroeger en hebben overbrugging tot doel.

Housing First op Finse wijze
Het landelijk programma gaat uit van Housing First principe. Een cliënt krijgt direct de sleutel tot zijn eigen huis (met bijbehorende rechten en plichten). In Nederland komt bij Housing First het beeld naar voren van een huis of appartement in de wijk waar een cliënt woont en daar begeleiding krijgt. Dat is in Finland voor een deel ook het geval. De cliënten in scattered housing zoals deze vorm van Housing First genoemd wordt, worden onder meer begeleid door het Leger des Heils. Maar er is een tweede versie van Housing First die het fundamenteel anders maakt dan de benadering in Nederland of bijvoorbeeld de Verenigde Staten; de community living versie van Housing First. Hierbij wonen zo’n 20 à 30 cliënten in hun eigen huis bij elkaar en hebben ook gemeenschappelijke ruimtes. Ook hier is begeleiding aanwezig, die hier zelfs kan slapen. Cliënten kunnen zorg weigeren, hier is geen consequentie aan verbonden voor hun woning. Wat wel belangrijk is dat men huur betaalt en geen overlast veroorzaakt, net als alle andere Finnen die huren. Ook de manier van huur betalen is zo ingericht dat de regie zoveel mogelijk bij de cliënt ligt. De cliënt krijgt huursubsidie en deze kan, tot 80%, rechtstreeks aan de verhuurder betaald worden. De cliënt betaalt dus altijd zelf huur, al is dat in de praktijk veel minder dan in Nederland. Als het fout gaat is er dus een veel minder grotere schuld terwijl toch iets van de eigen regie en autonomie van de cliënt wordt verwacht.

Leerpunten voor Nederland
Scheiden wonen/zorg:
In Finland is zorg en wonen consequent gescheiden. Cliënten bepalen zelf of ze een volgende stap naar een ander huis willen maken of dat ze op de plek blijven wonen waar ze nu ook wonen. Dit heeft grote impact op de continuïteit en stabiliteit van wonen en tevens ook de verhouding tussen cliënt en begeleiding: de regie ligt bij de bewoner.

Community living voor kwetsbare burgers
Een derde van de housing first woningen is geclusterd, een woonvorm waarin iedereen zijn eigen voordeur heeft maar een gemeenschappelijke ruimte deelt en gezamenlijk verantwoordelijk is voor huishoudelijke taken. Bewoners geven aan dit prettig te vinden en er lijkt goed bewijs dat er minder sprake is van eenzaamheid en terugval.

Financieel eigen regie naar vermogen: 
Ook hoe men omgaat met huursubsidie geeft een meer praktische benadering dan Nederland. Wel zoveel mogelijk eigen regie op financiën maar risico’s op schuldontwikkeling beperken.

Geinteresseerd geraakt in de Finse aanpak?
Op 3 april 2020 starten we weer met een nieuwe ronde van het Executive programma Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, geleid door Nienke Boesveldt (UvA) en Michiel van Hees (CQ-procesmanagement).

Meer informatie hierover en mogelijkheden tot inschrijven vindt u via deze link: https://academy.uva.nl/content/programmas/masterclass-mo-bw/maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen-masterclass.html

Categories
Nieuws

Data nieuwe ronde Executive Programma MO/BW 2020 bekend!

Op vrijdag 24 april 2020 zal het Executive Programma MO/BW alsnog bij de UvA Academy van start gaan! 

Ook in 2020 zetten wij het Executive Programma Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen weer door. In dit executive programma zullen wij de ambitie tot afbouw van bedden, regiobinding, regionale samenwerking, vereenzaming/ontregeling, integraal werken, veiligheid en verward gedrag enerzijds theoretisch duiden, en hierin vervolgens een duidelijke verbinding leggen naar mogelijke concrete beleidsregels en interventies voor gemeenten. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van urgenties, of het realiseren van een time-out voorziening. Dit zijn voorbeelden, maar ook uw eigen praktijkervaringen zullen de revue passeren.

Met deze bagage brengen we met de geïnteresseerden een studiereis aan Finland, waar het ‘gewoon wonen’ inmiddels hand in hand gaat met een gestage afname van het aantal dakloze personen. Na terugkomst bouwen we op dit gezamenlijk referentiekader voort. De laatste bijeenkomst betreft de ontwikkeling op lange termijn, de zgn. houtskoolschets en scenario’s die we kunnen maken voor de toekomst, wanneer we goed kijken naar wat we dan al weten.

Geïnteresseerd? 
Meer informatie over het executive programma vindt u in deze brochure. De nieuwe, nog niet in deze brochure aangepaste data zijn: 24 april, 15 en 29 mei, 12, 19 en 26 juni. Najaar ’20 Finlandreis. Klik hier om de brochure in te zien.

Meer informatie en/of je aanmelden voor de digitale start? Klik dan op onderstaande link: https://academy.uva.nl/content/programmas/masterclass-mo-bw/maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen-masterclass.html

Categories
Nieuws

Nu in de media: Daklozen hebben allereerst een dak nodig, daarna volgt de rest

Recent is in de Trouw het artikel ‘Daklozen hebben allereerst een dak nodig, daarna volgt de rest’ verschenen. Verschillende experts worden in het artikel ondervraagt over hoe het kan dat het aantal daklozen mensen toeneemt. Onder deze ook hoofdonderzoek Dr. Nienke Boeveldt. Ze legt uit dat het oplossen van dakloosheid begint met het toewijzen van een eigen huis aan een dakloos persoon, en hier niet mee eindigt:

“Het wonder van Housing First is dat het ook werkt voor de zwaarste groep. Je krijgt ook mensen die én verslaafd zijn én grote schulden hebben én telkens uitvallen in de nu gangbare hulproute in een woning.”

Lees het hele artikel hier: https://www.trouw.nl/verdieping/daklozen-hebben-allereerst-een-dak-nodig-daarna-volgt-de-rest~b7dc67fd/

Categories
Nieuws

Rapportage Voorkomen Terugval Utrecht staat online!

De eerste rapportage over de oorzaken van herhaaldelijke dakloosheid in Utrecht is gereed. In opdracht van de Gemeente Utrecht, het Leger des Heils, de Tussenvoorziening, Lister, Kwintes en de Buurtteams zijn er het afgelopen half jaar samen met ervaringsdeskundigen 69 interviews afgenomen met mensen in de nachtopvang, laagdrempelige opvang en beschermd wonen voorzieningen. Een deel van deze respondenten is herhaaldelijk eerder dakloos geweest en ander deel van hen gaat binnen 8 maanden uitstromen naar een eigen woning of is recentelijk uitgestroomd. In de interviews is gevraagd naar ervaringen met uitstroom naar een eigen woning, ervaringen met hulpverlening, het sociale netwerk, financiële zelfredzaamheid en zinvolle daginvulling. Door deze mensen de komende over 5 jaar te volgen hopen we gezamenlijk meer te leren over de oorzaken van herhaaldelijke dakloosheid, vanuit cliëntperspectief te  leren wat er beter kan om zo te zorgen voor duurzame uitstroom van kwetsbare personen in Utrecht.

De eerste rapportage (2019) kunt u hier lezen en downloaden.

Meer weten?
Op 8 oktober vond er een leerbijeenkomst Voorkomen Terugval Utrecht plaats voor betrokken ketenpartijen in Utrecht. Tevens zal er op de NEMO-studiedag voor medewerkers in de Utrechtse MO/BW-keten op 4 november ook in worden gegaan op de resultaten van het onderzoek.  Verslaglegging van deze evenementen zal later op deze pagina terug te vinden zijn.

Categories
Nieuws

Interview Platform31 met onderzoekster Emmely van Dijk over internationale implementatie Housing First

‘Housing First, een eigen dak boven het hoofd als vertrekpunt voor herstel’

Voor haar masterscriptie onderzocht Emmely van Dijk, onderzoekster in ons team, de ideëen over en implementatie van Housing First in 3 verschillende landen: Glasgow, Helsinki en Lissabon. In een interview met Platform31, waar ze haar afstudeerscriptie schreef, vertelt ze over haar bevindingen en wat we kunnen leren van buitenlandse ervaringen met Housing First.

In het interview vertelt ze over de werking en principes van Housing First, de verschillen in implementatie en huisvestingsbeleid, de rol van een buurt en het belang van stabilisatie, normalisatie, activatie en empowerment bij het herstel van ex-daklozen.

Het hele interview lezen?
Klik dan hier.

Verder praten over Housing First?
In samenwerking met Platform31 en Housing First Nederland zullen onderzoekers Emmely van Dijk en Nienke Boesveldt op 19 november een bijeenkomst ‘De Woonladder Voorbij’ waarin er verder ingegaan wordt op vragen rondom woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Meer informatie kunt u vinden via deze link.

 

 

 

Categories
Nieuws

Interview van Movisie met Nienke Boesveldt: ‘Door inzet van ervaringsdeskundigen wordt er besproken waar normaal niet over gesproken wordt’

‘Door inzet van ervaringsdeskundigen wordt er besproken waar normaal niet over gesproken wordt’

Eind september nam Movisie een interview af met Nienke Boesveldt over haar onderzoekswerkzaamheden in het kader van ambulantisering en regionalisering van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen in verschillende regio’s. In het interview ging ze verder in op de meerwaarde van onderzoek naar deze ontwikkelingen, de meerwaarde van de samenwerking met ervaringsdeskundige duo-onderzoekers en de vertaalslag van onderzoek naar de praktijk.

Het volledige interview kunt u hieronder lezen:
https://www.movisie.nl/artikel/door-inzet-ervaringsdeskundigen-wordt-er-besproken-waar-normaal-niet-over-gesproken-wordt

Tevens organiseerde Nienke in samenwerking met Movisie een aantal bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst vond plaats op 1 oktober met het thema ‘van beschermd wonen naar beschermd thuis’. Hier presenteerde ze samen met haar duo-onderzoekers de resultaten van het onderzoek aan professionals die werkzaam zijn in de wijk.

Categories
Nieuws

Nu in de media: Waarom veel ex-daklozen personen toch weer op straat belanden

Vandaag is in de Trouw het artikel ‘Waarom veel ex-daklozen toch weer op straat belanden’ verschenen naar aanleiding van de rapportage ‘Voorkomen terugval’. In het artikel bespreekt hoofdondzoeker Dr. Nienke Boesveldt de resultaten uit de eerste meting van het 5-jarig onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Utrecht, het Leger des Heils, de Tussenvoorziening, Lister, Kwintes en de Buurtteams. Voor het onderzoek zijn het afgelopen half jaar samen met ervaringsdeskundigen 69 interviews afgenomen met mensen in de nachtopvang, laagdrempelige opvang en beschermd wonen voorzieningen. Een deel van deze respondenten is herhaaldelijk eerder dakloos geweest en ander deel van hen gaat binnen 8 maanden uitstromen naar een eigen woning of is recentelijk uitgestroomd. In de interviews is gevraagd naar ervaringen met uitstroom naar een eigen woning, ervaringen met hulpverlening, het sociale netwerk, financiële zelfredzaamheid en zinvolle daginvulling. Door deze mensen de komende over 5 jaar te volgen hopen we gezamenlijk meer te leren over de oorzaken van herhaaldelijke dakloosheid, vanuit cliëntperspectief te  leren wat er beter kan om zo te zorgen voor duurzame uitstroom van kwetsbare personen in Utrecht.

Het volledige rapport is hier te lezen, het Trouw artikel vindt u hier. Wilt u meer informatie over het onderzoek neem dan contact met ons op via onderzoek-mobw@uu.nl.

Categories
Nieuws

Rapportage regio Meierij en Bommelerwaard (2018) is gereed!

De rapportage van regio Meierij en Bommelerwaard (2018) is gereed. De rapportage is geschreven op basis van de eerste ronde interviews die in 2018 zijn afgenomen bij cliënten, professionals van zorgorganisaties, corporaties, gemeenteambtenaren en wethouders in de regio.U kunt de rapportage downloaden via onderstaande link:

Rapportage 2018 Ambulantisering en Regionalisering MO BW regio Meierij en Bommelerwaard

Hieronder ziet u een sfeerimpressie van de bijeenkomst over beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de regio Meierij en Bommelerwaard op 27 juni 2019 in ‘t Spectrum in Schijndel:

Een uitgebreide terugblik van de bijeenkomst en het programma van 27 juni vindt u hier.

Categories
Nieuws

Publicatie ‘De blauwe aanpak van verward gedrag’ staat nu online

Het artikel van Nienke Boesveldt ‘De blauwe aanpak van verward gedrag’ over de rol van de politie bij verward gedrag, gepubliceerd in het zomertijdschrift Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, is nu ook online te lezen via onderstaande link.

De blauwe aanpak van verward gedrag

 

Categories
Nieuws

How Finland Solved Homelessness @ WeMakeThe.City Festival

Op het WeMakeThe.City festival van Pakhuis de Zwijger heeft Nienke Boesveldt op woensdag 19 juni de break-out sessie ‘How Finland ended homelessness’ gemodereerd en heeft daarna haar eigen onderzoek besproken met het publiek.

Tijdens de sessie is Juha Kaakinen ingegaan op hoe Finland dakloosheid oplost: door mensen zonder huis en huis te geven. Nu is dit natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Wilt u meer weten over hoe Finland dit precies voor elkaar heeft gekregen? Het executive programma inclusief studiereis naar Finland begint weer op 27 september. U kunt zich inschrijven via: https://executivemobw.sites.uu.nl/aanmelden/

Wilt u meer weten over de break-out sessie? Kijk dan op:

How Finland solved homelessness