Gemeentes krijgen een steeds grotere rol in de regio als het gaat om het signaleren, coördineren en opvangen van kwetsbare burgers die te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag, mensenhandel, gedwongen werk en huiselijk geweld.

Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dragen gemeenten nu de zorg voor een aanbod aan maatschappelijke ondersteuning en de kwaliteit en continuïteit van de daaraan verbonden voorzieningen. Maar is het beleid rondom signalering en opvang van jouw gemeente hier op berekend en geborgd? En is de zorgcoördinatie toereikend?

Opzet programma
In dit programma gaan we aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktische voorbeelden onderzoeken hoe regio’s hier zo goed mogelijk op in kunnen spelen. Binnen deze groepen is er sprake van enige overlap. Zo speelt jeugdzorg en handhaving een grotere rol dan bij sommige andere problematiek. Om zo goed mogelijk afspraken te maken binnen het sociaal domein rondom coördinatie, het aanbod in opvang dat er moet zijn, preventie en interventies, zul je alle onderdelen met elkaar moeten verbinden om zo synergie te vinden. Door gebruik te maken van het governance model* dat als een rode draad door dit programma loopt, is het mogelijk om deze afspraken op verschillende niveaus te maken. Binnen dit executive progamma focussen we ons op kennis, inspiratie en netwerk.

We gaan onder andere in op de volgende vragen

  • Welke beleidsinstrumenten en doelen zijn er met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag, mensenhandel, en huiselijk geweld?
  • Waar kom je deze thema’s tegen en waar spelen ze zich af?
  • Welke elementen leiden tot potentieel slachtofferschap?
  • Welke mogelijkheden zijn er om getraumatiseerde slachtoffers zo te ondersteunen dat hun trauma hun werk en privé niet meer beperkt?
  • Hoe wordt er op gemeenteniveau gestuurd?

Het programma

Voor wie is dit programma bedoeld?
Beleidsmakers, bestuurders, beleidsonderzoekers, ambtenaren met een coördinerende functie en leidinggevenden binnen het sociaal domein die te maken hebben met het onderwerp van kwetsbare burgers in afhankelijkheidssituaties.

Na afloop van dit executive programma

  • Kun je het governance model toepassen om gestructureerd afspraken te maken, doelen te formuleren en instrumenten in te zetten
  • Ben je beter bekend met de problematiek rondom deze groepen burgers
  • Ben je in staat om de ontwikkelingen binnen deze onderwerpen te duiden en aan te wenden voor het maken van beleid
  • Kun je sturen als beleidsmaker om de uitvoering van het beleid goed in de regio te organiseren
  • Heb je een netwerk van collega’s binnen andere regio’s en heb je een klankbord om je beleid te toetsen binnen dit netwerk

Meer informatie en inschrijven kan hier:

Executive programme Mensenhandel, Seksueel & Huiselijk Geweld – Kortlopend onderwijs voor professionals – Universiteit van Amsterdam (uva.nl)

Delen