Gezamenlijk zullen Lysias Advies en de Universiteit van Amsterdam de komende twee jaar een pilot opzetten en uitvoeren ter bevordering van clientparticipatie bij zorgverzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders.

Opdracht
Het doel van de opdracht is het opzetten van een regionale infrastructuur ten behoeve van belangenbehartiging en betrokkenheid van ggz-cliënten/patiënten richting verzekeraars, gemeenten, aanbieders van ggz-zorg en patiënten/cliënten woonachtig in de betrokken regio, in de vorm van een pilot. Gevraagd wordt deze pilot op beperkte schaal op te
zetten in 2 maximaal 3 pilotregio’s in Nederland. De pilot heeft een looptijd van 2 jaar.

De uitkomsten van de pilot moet inzichten opleveren op welke wijze een structurele effectieve patiënten/cliëntenvertegenwoordiging voor de GGZ in de regio vorm te geven is en eventueel uit te rollen is in heel Nederland (bij positieve effecten). Daarnaast moet de pilot ook enige richting en handvatten bieden voor een bredere lokale en regionale vertegenwoordiging van patiënten, chronisch zieken en gehandicapten.

Belang van clientvertegenwoordiging bij zorgverzekeraars en gemeenten
Een regionale infrastructuur van ervaringsdeskundige cliënten is om diverse redenen
van belang:
● Het biedt een platform in de richting van gemeenten en zorgverzekeraars om ervaringsdeskundigheid te betrekken bij hun beleid en inkoop van zorg en ondersteuning;
● het is belangrijk als een zorgaanbieder uiteindelijk een beslissing neemt, dat zij daarbij inzichtelijk maakt op welke wijze zij de belangen van bijv. GGZ-cliënten, alsmede hun zorgen en suggesties, heeft meegewogen in de beslissing;
● voor mensen die zelf op zoek zijn naar ervaringen van anderen op het gebied van psychische kwetsbaarheid en hen kan ondersteunen bij de eigen zoekvraag in de regio. De infrastructuur kan dus voorzien in het uitwisselen van ervaringen en het faciliteren van lotgenotencontact;
● zodat de zorgaanbieder niet zelf op zoek hoeft te gaan naar ervaringsdeskundigen maar kan verzoeken ervaringsdeskundigen beschikbaar te stellen. Dé ervaringsdeskundige bestaat niet dus er moet een goede match gaan plaatsvinden.

Uitvoering

  • Korien Jurgens, projectleider en senior adviseur bij Lysias Advies.
  • Heleen Stigter, supervisor en senior-adviseur bij Lysias Advies
  • Nienke Boesveldt, hoofdonderzoeker GGZ, MO en BW, Universiteit van Amsterdam
  • Sonja Bosch, ervaringsdeskundige GGZ en duo-onderzoeker bij onderzoeksteam MO/BW, Universiteit van Amsterdam
  • Edo Paardenkoper-Overman, ervaringsdeskundige, voorzitter bestuurslid van stichting Werkplaats COMO (Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang) en duo-onderzoeker bij onderzoeksteam MO/BW, Universiteit van Amsterdam
  • Peggy de Milt, ervaringsdeskundige, medewerker FACT-team GGzE en duo-onderzoeker bij onderzoeksteam MO/BW, Universiteit van Amsterdam

Artikel
Binnenkort publiceren we een artikel in GGZ vaktijdschrift GGZV. Dit artikel is gebaseerd op bevindingen onder betrokken partijen bij cliëntvertegenwoordiging zoals gemeenten, belangenbehartigers, zorgaanbieders en de zorgverzekeraar in 3 regio’s. We zetten ons onderzoek dit jaar voort met cliëntinterviews over hun ervaring over hoe cliëntvertegenwoordiging bijdraagt aan de juiste zorg op de juiste plek.
Het conceptartikel is alvast hier te lezen:

Delen