Achtergrond
Begin 2022 is op verzoek van het Zilveren Kruis onder regie van samen Voor Betere Zorg het LVB-netwerk Kennemerland opgericht. Zes GZ organisaties en vier GGZ organisaties uit de regio zijn aangesloten bij het netwerk. Zowel het Zilveren Kruis als de aangesloten partijen constateren diverse knelpunten in de zorg rondom de LVB doelgroep. Zij hebben de wens uitgesproken om rondom deze doelgroep de handen inéén te slaan om samen tot een verbetering van de ketensamenwerking en zorg te komen. Hoofddoelstelling van het LVB-netwerk is om toe te werken naar een sluitende, domein overstijgende ketenaanpak voor zorg en ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Uitgangspunt is dat de zorg en ondersteuning licht is waar mogelijk en zwaar waar nodig. De zorg en ondersteuning dragen bij aan inclusie en het voorkomen van zwaardere vormen van zorg.

Opdracht
Aan CQ procesmanagement is gevraagd om gegevens over de cliëntengroep mensen met een licht verstandelijke beperking te verzamelen en te analyseren teneinde een beter beeld te verkrijgen van:

  1. de zorgvragen van de groep mensen met een LVB
  2. het beschikbare aanbod in de regio
  3. omvang en kenmerken van mensen die op dit moment niet op de juiste plek zitten cq.
    passende ondersteuning ontvangen
  4. eventuele lacunes en belemmeringen in het huidige en benodigde aanbod van zorg en
    ondersteuning voor deze cliëntengroep

Bovenstaande vragen zullen worden opgehaald middels een kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekslijn.

In kaart brengen belemmeringen en knelpunten
Ons onderzoeksteam ondersteunt bij de uitvoering van de kwalitatieve onderzoekslijn. Doel in dit onderdeel is om gegevens te verzamelen waarmee inzicht kan worden verkregen in (terugkerende) kenmerken van de cliëntengroep, welke belemmeringen er (vaker) worden ervaren en waarom, waarom het niet of moeilijk lukt(e) om deze cliënten passend te ondersteunen en wat er voor nodig is om dit wel te kunnen doen. Dit kunnen bijv. belemmeringen zijn in het proces, visie, samenwerking, geschiktheid van de locatie of de capaciteit.

Middels interviews met cliënten van de betrokken GZ en GGZ-partijen uit het netwerk halen we op welke knelpunten/belemmeringen er worden ervaren en welke behoeften aan oplossingen of verbeteringen er zijn. Deze interviews worden afgenomen in samenwerking met onze ervaringsdeskundig co-onderzoekers.

De opgehaalde gegevens zullen samen met de uitkomsten van CQ-procesmanagement worden verwerkt in een voorlopige analyse, die vervolgens in max. 2 bijeenkomsten met de inhoudelijk experts teruggekoppeld en getoetst zal worden. Tevens zal de onderzoeksdata worden uitgewerkt in een visuele weergave van de belemmeringen/knelpunten waardoor sommige cliënten nu geen passende ondersteuning ontvangen.

Interesse in de uitkomsten?
Dit project wordt geleid door CQ-procesmanagement i.s.m. het LVB-netwerk Kennemerland. Interesse in dit project en/of de (voorlopige) uitkomsten. Neem dan contact op met CQ-procesmanagement.


Delen