De hoofdonderzoeker is Dr. N.F. (Nienke) Boesveldt. Zij is werkzaam bij de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, en voert onderzoek naar maatschappelijke opvang, beschermd wonen en terugval uit in verschillende nederlandse regio’s. Dr Boesveldt haar onderzoeksinteresse omvatten kwetsbare groepen, dakloosheid, bestuur, publieke (geestelijke) gezondheid, interventies, sociaal beleid, sociale innovatie, sociale economie en vergelijkende studies. Dr. Boesveldt heeft zelf 15 jaar bij gemeenten meegewerkt aan processen voor maatschappelijke opvang, dagbesteding en beschermd en begeleid wonen.

Deze dubbele achtergrond van onderzoeker en beleidsmaker, is momenteel van grote waarde voor dit onderzoek en deze positie draagt bij aan de maatschappelijke waarde van het wetenschappelijke werk dat wordt ondernomen. Dr. Boesveldt begrijpt de omstandigheden (en de druk) die beleidsmakers tegenkomen in hun dagelijkse werk. Dr. Boesveldt organiseert regelmatig, en voor verschillende doelgroepen, workshops, lezingen en seminars over studies over het bestuur van dakloosheid en hecht veel waarde aan het slaan van een brug tussen wetenschappelijke kennis en de beleidspraktijk.

Het team van Dr. Boesveldt bestaat uit onderzoekers, waaronder een pool van getrainde interviewers welke ervaringsdeskundige zij op het gebied van maatschappelijke opvang en/of beschermd wonen (GGZ). Ook werken zijn nauw samen met Maarten Davelaar en Michiel van Hees ten behoeve van het Executive Programma MO/BW. Gezamenlijk hebben zij een breed netwerk onder gemeenten, en ruime expertise en ervaring met onderzoek op het gebied van lokale samenwerking en cliëntenparticipatie.


Maarten Davelaar (politicoloog) is als trainer/onderzoeker verbonden aan het onderzoek. Hij heeft samen met Nienke Boesveldt de training voor de ervaringsdeskundige onderzoekers en hun universitaire duo-onderzoekers binnen dit onderzoek opgezet en begeleidt de trainingsbijeenkomsten. Hij werkt veelvuldig met participatief (actie) onderzoek en is initiatiefnemer van de PAja!-methode voor participatieve keuringen waarbij gebruikers van opvang-, zorg- en welzijnsvoorzieningen de hoofdrol vervullen. Als zelfstandig onderzoeker werkt hij onder meer samen met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties in het sociale domein. Hij is tevens projectleider van de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen waarin bewoners, professionals en bestuurders nieuwe inzichten ontwikkelen rond innovatieve woonprojecten waar (ook) mensen wonen die gedurende langere of kortere tijd hun grip op het leven zijn kwijtgeraakt. 


Marte Kuijpers Marte Kuijpers (MSc) heeft  haar Master Social Policy and Public Health aan de Universiteit Utrecht  afgerond  met haar  scriptie over de sociale context voor herhaaldelijke dakloosheid.  Haar interesse voor  het onderzoek werd gevoed door haar eerdere werkervaring bij een   werkcollectief voor (dreigend) dak- en thuislozen in Nijmegen.  Als onderzoeker interviewt zowel stakeholders als clienten en hoopt met het onderzoek ervaringen in het veld  en beleid een stukje dichter bij elkaar te brengen. 


Julie Hopmans werkt als onderzoeker Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen de specialisatie Gender en Seksualiteit schreef zij haar masterthesis in het huidige project maatschappelijk opvang en beschermd wonen. Haar thesis ging de invloed van de interviewers en ervaringsdeskundigen op de verhalen van de vrouwelijke cliënten. Voorheen heeft zij een bachelor afgerond in Internationale Ontwikkelingsstudies in Wageningen. Tijdens haar studies heeft zij veel interesse opgebouwd voor kwalitatieve onderzoeksmethoden en voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen om ons heen. Meewerken binnen dit project zorgt voor een zeer interessante combinatie van die interesses.


Marieke van der Star is als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam betrokken bij het project. Bij het afronden van haar onderzoeksmaster Urban Studies aan de UvA deed ze veel expertise op over de Nederlandse stedelijke woningmarkt en deed ze onderzoek naar ervaren verbondenheid van buurtbewoners met hun woonomgeving. Alvorens ze op dit project werkzaam was, heeft ze ervaring opgedaan bij een onderzoeksproject over de huisvesting van migranten. Binnen het project is zij met name geïnteresseerd in thema’s als wonen en huisvesting.


Juul Mulder is als onderzoeker betrokken bij het project. Met haar achtergrond in de psychologie is ze in 2008 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, op onderzoek naar de rol van muziekvoorkeur in psychosociale ontwikkeling van jongeren. In de jaren erna heeft ze jarenlang onderzoek gedaan naar de kwaliteit van justitiele gedragsinterventies, zowel de theoretische onderbouwing, uitvoering in de praktijk, en toetsbaarheid van doelbereiking. Ook werkte ze recentelijk als begeleider in een voorziening voor beschermd wonen o.a. met mensen met dubbeldiagnoses. Met deze brede ervaringen in de keten vormt ze een mooie aanvulling op het onderzoeksteam.


Edo Paardekooper Overman, is een zeer actieve ervaringsdeskundige en is sinds onder andere een ‘daklozen-periode’ van ca. anderhalf jaar, daarna steeds actief geweest als belangenbehartiger, mede-onderzoeker en als ‘mystery-guest’ trainer bij het leven van mensen die door onze samenleving worden uitgesloten en soms zelfs worden uitgestoten.  Dit doet hij samen met andere ervaringsdeskundigen door geheel Nederland en soms zelfs op Europees niveau. Momenteel is hij onder andere betrokken bij Meerjarenagenda BW en MO 2018-2022 als bestuurslid van de Stg. Werkplaats COMO, wat staat voor Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang. In 2018 won hij de titel MensenrechtenMens 2018 voor zijn jarenlange inzet voor dak- en thuisloze mensen, verslaafden en GGz-cliënten.


Maaike Metselaar is werkzaam als ervaringsdeskundige op een beschermd wonen locatie. In 2016 ontving ze haar certificaat voor de bekende opleiding Howie the Harp, waarin ze leerde om haar eigen ervaringen die ze heeft opgedaan in de GGZ in te zetten om anderen te ondersteunen. Als ervaringsdeskundige werkt ze door mensen te begeleiden door middel van herstel ondersteunende zorg. Ze heeft zich ontwikkelt tot WRAP-facilitator en geeft deze cursussen aan cliënten die gebruik maken van beschermd wonen. Maaike werkt mee aan dit onderzoek omdat ze het belangrijk vindt om ook op beleidsniveau mee te denken en hierin vooral ervaringen van cliënten mee te nemen.


Nanda heeft jarenlang als verpleegkundige in verschillende settingen gewerkt. Ze werd echter geconfronteerd met een burn-out en een PTSS (Posttraumatische Stress stoornis) vanuit een vroegkinderlijk trauma. Met behulp van veel mensen, ook in de Geestelijke Gezondheidszorg heeft ze vanuit daar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ze gebruikt nu haar eigen ervaringen om anderen te ondersteunen. Momenteel werkt ze mee als co-onderzoeker/interviewer het onderzoek vanuit de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast zet ze zich in als vrijwilligerscoach en traint Nanda hulpverleners in de bejegening en participatie van cliënten.


Robbert Brouwer is ervaringsdeskundige en werkt momenteel als vliegende brigadier en coördinator bij stichting Lumen in Leiden. Hij komt hiervoor bij mensen thuis die bijvoorbeeld slechte ervaringen hebben met de GGZ, niet meer beschermd kunnen wonen door de huidige veranderingen of bij de zogenoemde verwarde mensen (wat hij zelf een verkeerde omschrijving vindt). Daarnaast geeft Robbert ook voorlichtingen op de hogeschool in Leiden en op GGZ informatieavonden voor families over ADHD, OCD, autisme en verslavingsproblematiek. Robbert heeft veel cursussen gevolgd en is erg gedreven in zijn werk als ervaringsdeskundige. Hij doet dit met veel plezier.


Na zijn vierde depressieve periode verdiepte voormalig journalist Ron de Joode zich in de wereld van de ervaringsdeskundigheid. Hij leerde zijn ervaringen met psychische kwetsbaarheid en ontwrichting te gebruiken om lotgenoten te ondersteunen. Inmiddels volgt Ron een opleiding tot ervaringsdeskundige bij Howie The Harp in Amsterdam. “Wanneer je een rotperiode achter de rug hebt, zit je niet te wachten op stroperige processen of weerbarstige systemen. Dan wil je eigenlijk gewoon wat ieder mens wil: een luisterend oor, warmte, begrip en empathie. Als ervaringsdeskundige kun je je in diverse rollen hiervoor inzetten. Dat doe ik graag voor kwetsbare mensen, ook bij dit onderzoek.”


Door een persoonlijke ervaring met de psychiatrie elf jaar geleden, weet Helen Urbanowitz-Kloppenborg hoe belangrijk het is om na een opname goede begeleiding te krijgen bij het weer op eigen benen leren staan in de maatschappij.  Na het afronden van de opleidingen WMEE 1 & 2 zet Helen zich nu actief in als ervaringsdeskundige. Dat doet ze zowel als gedreven duo-onderzoeker voor dit onderzoeksproject, als als maatje voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarnaast zet Helen haar kwaliteiten wekelijks in als mantelzorgondersteuner in de regio Haarlem. Helen is van mening dat je je als ervaringsdeskundige goed kan inleven en empathie kan tonen voor mensen in soort gelijke situaties.  Ze werkt daarom met veel enthousiasme mee aan dit onderzoek.


Angelique Brouwer is door een verleden met traumatische gebeurtenissen en na meerdere jaren behandeling in de Geestelijke Gezondheidszorg zich gaan verdiepen in ervaringsdeskundigheid. Hierdoor heeft zij besloten de cursus WMEE (werken met eigen ervaring) te gaan doen. Deze heeft Angelique succesvol afgerond. Momenteel werkt zij bij een cliëntenorganisatie die zich inzet voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid in de maatschappij. Verder doet ze mee als interviewer bij het onderzoek, omdat zij zich wil inzetten voor de ‘kwetsbare’ medemens.


Thijs Kuiling is een energieke bevlogen ervaringsdeskundige uit Arnhem. Hij heeft o.a. ervaringen met trauma’s en verwarrend gedrag. Tijdens zijn ervaringen met de GGZ miste hij de verbinding van mens tot mens, los van de diagnoses. Luisteren naar iemands verhaal en beleving en iemand instaat stellen zelf keuzes te maken vindt hij heel belangrijk. Zelf heeft Thijs de wens dat het beleid veel meer groeit richting het individu, waarin deze meer in staat word gesteld zelf te bepalen wat goed voor hem/haar is en daarin eigen keuzes kan maken.


Misha van Schendel studeert Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht. Ze is sinds oktober stagiaire bij de onderzoeksgroep en doet tevens vrijwilligerswerk bij een opvang voor ongedocumenteerden. Voor ons onderzoek houdt ze zich bezig met het interviewen, coderen en analyseren van het clientperspectief. Daarnaast is ze betrokken bij het onderzoek naar ongedocumenteerde ouderen in samenwerking met de Universiteit van Rotterdam, waar ze ook haar scriptie over schrijft. 


Sonja Bosch heeft in het verleden gewerkt als onderzoeker op het laboratorium en als dierenarts voor gezelschapsdieren. Door persoonlijke, levensontwrichtende ervaring-en heeft zij zelf een langdurig herstelproces uit de wereld van de psychiatrie door-gemaakt. Door deze ervaringen te gaan delen, het luisteren naar de verhalen van anderen en door een opleiding als begeleider/ ervaringsdes-kundige in de GGZ te gaan volgen is zij momenteel als ervaringsdeskundige werkzaam in de GGZ. Voor haar blijft elk verhaal achter de ontwrichtende ervaringen boeiend en intrigerend. Momenteel is Sonja naast haar onderzoekswerkzaamheden werkzaam bij Lysias Advies. 


Willemijn van den Dungen heeft jarenlang in de Utrechtse daklozenopvangcentra gewerkt en draagt nu vanuit haar master Youth Studies (Universiteit Utrecht) bij aan dit onderzoek naar Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Daarnaast zal ze haar scriptie schrijven over de relatie tussen ervaringen in de jeugd en herhaalde dakloosheid op latere leeftijd. Door de combinatie tussen de ervaring in het werkveld en de kennis die zij verkrijgt als onderzoeker hoopt ze een bijdrage te kunnen leveren aan het optimaliseren van de voorzieningen voor daklozen.


Roel van der Veen heeft een gevarieerde (studie-)achtergrond binnen de geesteswetenschappen en het sociale domein. Roel is als stagiair betrokken bij het project Voorkomen van Herhaalde Dakloosheid in de regio Utrecht op basis waarvan hij zijn masterscriptie zal schrijven. Tijdens een voormalige stage bij een dagopvang voor dak- en thuislozen is Roel voor het eerst in aanraking gekomen met veel indrukwekkende (levens)verhalen van verschillende bezoekers. Mede door deze kennis en ervaringen is hij des te meer gemotiveerd zich in te zetten voor het welzijn van dak- en thuislozen door vooral veel vragen te stellen en te luisteren.


Tamar Bruls is student binnen de master Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na het afronden van haar  bachelor deed ze ervaringen op binnen het werkveld, hierbij belande ze o.a. bij een Amsterdams inloophuis voor daklozen van de Regenboog Groep. Geinspireeerd door de bezoekers en hun verhalen onderzoekt ze nu voor haar masterscriptie de dagbestedingsactiviteiten van daklozen in relatie tot zelf-stigmatisering.  Dit doet ze als stagiaire binnen het project Voorkomen Herhaalde Dakloosheid in Utrecht. 


Annebel Dommer is als stagiair betrokken bij het onderzoek naar jonge bankslapers in Rotterdam; de stad waar ze vandaan komt. Recentelijk behaalde ze haar bachelors in filosofie en sociale geografie & planologie en in september begint ze aan haar master. Graag neemt ze haar nieuw opgedane kennis over de doelgroep uit dit onderzoek daarin mee. Naast haar baan bij de UvA is ze momenteel actief als vrijwilliger bij maatschappelijke dienstverlening Doras en als taalmaatje bij stichting Warm Welkom.