De hoofdonderzoeker is Dr. N.F. (Nienke) Boesveldt. Zij is werkzaam bij de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, en voert onderzoek naar maatschappelijke opvang, beschermd wonen en terugval uit in verschillende nederlandse regio’s. Dr Boesveldt haar onderzoeksinteresse omvatten kwetsbare groepen, dakloosheid, bestuur, publieke (geestelijke) gezondheid, interventies, sociaal beleid, sociale innovatie, sociale economie en vergelijkende studies. Dr. Boesveldt heeft zelf 15 jaar bij gemeenten meegewerkt aan processen voor maatschappelijke opvang, dagbesteding en beschermd en begeleid wonen.

Deze dubbele achtergrond van onderzoeker en beleidsmaker, is momenteel van grote waarde voor dit onderzoek en deze positie draagt bij aan de maatschappelijke waarde van het wetenschappelijke werk dat wordt ondernomen. Dr. Boesveldt begrijpt de omstandigheden (en de druk) die beleidsmakers tegenkomen in hun dagelijkse werk. Dr. Boesveldt organiseert regelmatig, en voor verschillende doelgroepen, workshops, lezingen en seminars over studies over het bestuur van dakloosheid en hecht veel waarde aan het slaan van een brug tussen wetenschappelijke kennis en de beleidspraktijk.

Het team van Dr. Boesveldt bestaat uit onderzoekers, waaronder een pool van getrainde interviewers welke ervaringsdeskundige zij op het gebied van maatschappelijke opvang en/of beschermd wonen (GGZ). Ook werken zijn nauw samen met Maarten Davelaar en Michiel van Hees ten behoeve van het Executive Programma MO/BW. Gezamenlijk hebben zij een breed netwerk onder gemeenten, en ruime expertise en ervaring met onderzoek op het gebied van lokale samenwerking en cliëntenparticipatie.


Maarten Davelaar (politicoloog) is als trainer/onderzoeker verbonden aan het onderzoek. Hij heeft samen met Nienke Boesveldt de training voor de ervaringsdeskundige onderzoekers en hun universitaire duo-onderzoekers binnen dit onderzoek opgezet en begeleidt de trainingsbijeenkomsten. Hij werkt veelvuldig met participatief (actie) onderzoek en is initiatiefnemer van de PAja!-methode voor participatieve keuringen waarbij gebruikers van opvang-, zorg- en welzijnsvoorzieningen de hoofdrol vervullen. Als zelfstandig onderzoeker werkt hij onder meer samen met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties in het sociale domein. Hij is tevens projectleider van de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen waarin bewoners, professionals en bestuurders nieuwe inzichten ontwikkelen rond innovatieve woonprojecten waar (ook) mensen wonen die gedurende langere of kortere tijd hun grip op het leven zijn kwijtgeraakt. 


Marte Kuijpers (MSc) is als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam betrokken bij het project. Haar master Social Policy and Public Health aan de Universiteit Utrecht rondde ze af met een onderzoek naar de sociale context voor herhaaldelijke dakloosheid. Haar interesse voor  het onderzoek werd gevoed door haar eerdere werkervaring bij een   werkcollectief voor (dreigend) dak- en thuislozen in Nijmegen. De afgelopen twee jaar interviewde  ze zowel stakeholders als clienten in verschillende gemeenten. Ze hoopt met het onderzoek ervaringen in het veld  en beleid een stukje dichter bij elkaar te brengen. 


Julie Hopmans (MSc) werkt als onderzoeker Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen de specialisatie Gender en Seksualiteit schreef zij haar masterthesis in het huidige project maatschappelijk opvang en beschermd wonen. Haar thesis ging de invloed van de interviewers en ervaringsdeskundigen op de verhalen van de vrouwelijke cliënten. Voorheen heeft zij een bachelor afgerond in Internationale Ontwikkelingsstudies in Wageningen. Tijdens haar studies heeft zij veel interesse opgebouwd voor kwalitatieve onderzoeksmethoden en voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen om ons heen. Meewerken binnen dit project zorgt voor een zeer interessante combinatie van die interesses.


Marieke van der Star (MSc) is als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam betrokken bij het project. Bij het afronden van haar onderzoeksmaster Urban Studies aan de UvA deed ze veel expertise op over de Nederlandse stedelijke woningmarkt en deed ze onderzoek naar ervaren verbondenheid van buurtbewoners met hun woonomgeving. Alvorens ze op dit project werkzaam was, heeft ze ervaring opgedaan bij een onderzoeksproject over de huisvesting van migranten. Binnen het project is zij met name geïnteresseerd in thema’s als wonen en huisvesting.


Juul Mulder (Dr.) is als onderzoeker betrokken bij het project. Met haar achtergrond in de psychologie is ze in 2008 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, op onderzoek naar de rol van muziekvoorkeur in psychosociale ontwikkeling van jongeren. In de jaren erna heeft ze jarenlang onderzoek gedaan naar de kwaliteit van justitiele gedragsinterventies, zowel de theoretische onderbouwing, uitvoering in de praktijk, en toetsbaarheid van doelbereiking. Ook werkte ze recentelijk als begeleider in een voorziening voor beschermd wonen o.a. met mensen met dubbeldiagnoses. Met deze brede ervaringen in de keten vormt ze een mooie aanvulling op het onderzoeksteam.


Ronja Reijngoud (MSc) is als onderzoeker betrokken bij het project. Tijdens haar onderzoeksmaster behavioural and social sciences aan de Rijksuniversiteit Groningen deed ze onderzoek naar de arbeidsmarkintegratie van vluchtelingen en de wijzen waarop dit gestimuleerd kan worden door gemeenten. Binnen dit project is ze met name geïnteresseerd in de rol die werk en participatie spelen in herstel. Ook is ze enthousiast over het (helpen) aanpakken van maatschappelijke problemen door middel van onderzoek en de betrokkenheid van ervaringsdeskundige onderzoekers bij dit proces.


Merel Otto (MSc) is als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam betrokken bij het project. Tijdens haar master Social and Cultural Anthropology aan de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft ze onderzoek gedaan naar de ervaringen van jongvolwassenen met psychische problemen in Lagos, Nigeria. Haar interesse in het project wordt gedreven door haar passie voor het thema psychische gezondheid en haar doel om kennis en theorie in te zetten voor het praktisch aanpakken van maatschappelijke problemen.

Charlotte van der Veen (MA) is als onderzoeker betrokken bij het project. Zij heeft een achtergrond in literatuurwetenschap en Cultural Analysis en is in het bijzonder geïnteresseerd in de wisselwerking tussen geestelijke gezondheid en de maatschappij en beleid. Eerder heeft zij onderzoek gedaan naar de relationele conceptualisering van pijn en ‘gekte’, onder andere in de context van de Nederlandse herstelbeweging. Na het afronden van haar studies heeft Van der Veen gewerkt bij diverse (zelf-)organisaties in het sociale domein waar ervaringsdeskundigheid een belangrijk thema is, zoals bij Cliëntenbelang Amsterdam en TEAM ED. Op basis van deze werkervaringen alsook vanuit haar eigen ervaringskennis onderschrijft zij de meerwaarde van participatief onderzoek en de samenwerking met ervaringsdeskundige co-onderzoekers in dit project.


Robbert Brouwer is ervaringsdeskundige en werkt momenteel als vliegende brigadier en coördinator bij stichting Lumen in Leiden. Hij komt hiervoor bij mensen thuis die bijvoorbeeld slechte ervaringen hebben met de GGZ, niet meer beschermd kunnen wonen door de huidige veranderingen of bij de zogenoemde verwarde mensen (wat hij zelf een verkeerde omschrijving vindt). Daarnaast geeft Robbert ook voorlichtingen op de hogeschool in Leiden en op GGZ informatieavonden voor families over ADHD, OCD, autisme en verslavingsproblematiek. Robbert heeft veel cursussen gevolgd en is erg gedreven in zijn werk als ervaringsdeskundige. Hij doet dit met veel plezier.


Edo Paardekooper Overman, is een zeer actieve ervaringsdeskundige en is sinds onder andere een ‘daklozen-periode’ van ca. anderhalf jaar, daarna steeds actief geweest als belangenbehartiger, mede-onderzoeker en als ‘mystery-guest’ trainer bij het leven van mensen die door onze samenleving worden uitgesloten en soms zelfs worden uitgestoten.  Dit doet hij samen met andere ervaringsdeskundigen door geheel Nederland en soms zelfs op Europees niveau. Momenteel is hij onder andere betrokken bij Meerjarenagenda BW en MO 2018-2022 als bestuurslid van de Stg. Werkplaats COMO, wat staat voor Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang. In 2018 won hij de titel MensenrechtenMens 2018 voor zijn jarenlange inzet voor dak- en thuisloze mensen, verslaafden en GGz-cliënten.


Na zijn vierde depressieve periode verdiepte voormalig journalist Ron de Joode zich in de wereld van de ervaringsdeskundigheid. Hij leerde zijn ervaringen met psychische kwetsbaarheid en ontwrichting te gebruiken om lotgenoten te ondersteunen. Inmiddels volgt Ron een opleiding tot ervaringsdeskundige bij Howie The Harp in Amsterdam. “Wanneer je een rotperiode achter de rug hebt, zit je niet te wachten op stroperige processen of weerbarstige systemen. Dan wil je eigenlijk gewoon wat ieder mens wil: een luisterend oor, warmte, begrip en empathie. Als ervaringsdeskundige kun je je in diverse rollen hiervoor inzetten. Dat doe ik graag voor kwetsbare mensen, ook bij dit onderzoek.”


Door een persoonlijke ervaring met de psychiatrie elf jaar geleden, weet Helen Urbanowitz-Kloppenborg hoe belangrijk het is om na een opname goede begeleiding te krijgen bij het weer op eigen benen leren staan in de maatschappij.  Na het afronden van de opleidingen WMEE 1 & 2 zet Helen zich nu actief in als ervaringsdeskundige. Dat doet ze zowel als gedreven duo-onderzoeker voor dit onderzoeksproject, als als maatje voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarnaast zet Helen haar kwaliteiten wekelijks in als mantelzorgondersteuner in de regio Haarlem. Helen is van mening dat je je als ervaringsdeskundige goed kan inleven en empathie kan tonen voor mensen in soort gelijke situaties.  
Angelique Brouwer is door een verleden met traumatische gebeurtenissen en na meerdere jaren behandeling in de Geestelijke Gezondheidszorg zich gaan verdiepen in ervaringsdeskundigheid. Hierdoor heeft zij besloten de cursus WMEE (werken met eigen ervaring) te gaan doen. Deze heeft Angelique succesvol afgerond. Momenteel werkt zij bij een cliëntenorganisatie die zich inzet voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid in de maatschappij. Verder doet ze mee als interviewer bij het onderzoek, omdat zij zich wil inzetten voor de ‘kwetsbare’ medemens.
Thijs Kuiling is een energieke bevlogen ervaringsdeskundige uit Arnhem. Hij heeft o.a. ervaringen met trauma’s en verwarrend gedrag. Tijdens zijn ervaringen met de GGZ miste hij de verbinding van mens tot mens, los van de diagnoses. Luisteren naar iemands verhaal en beleving en iemand instaat stellen zelf keuzes te maken vindt hij heel belangrijk. Zelf heeft Thijs de wens dat het beleid veel meer groeit richting het individu, waarin deze meer in staat word gesteld zelf te bepalen wat goed voor hem/haar is en daarin eigen keuzes kan maken.


Lonne Hintzbergen studeerde recentelijk af van haar Master Sociology (Migration and Ethnic Studies) aan de UvA. Tijdes haar bachelor periode deed ze relevante ervaring op op het gebied van migratie, vluchtelinngen, etniciteit en diversiteit. Zo gaf ze Nederlandse les aan Syrishce vluchtelingen, was ze maatschapelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk en was ze betrokken als buddy student bij InclUUSion aan de UU. De afgelopen maanden is Lonne vanuit haar expertise betrokken bij het onderzoek naar ongedocumenteerde ouderen. 

Sonja Bosch heeft in het verleden gewerkt als onderzoeker op het laboratorium en als dierenarts voor gezelschapsdieren. Door persoonlijke, levensontwrichtende ervaring-en heeft zij zelf een langdurig herstelproces uit de wereld van de psychiatrie door-gemaakt. Door deze ervaringen te gaan delen, het luisteren naar de verhalen van anderen en door een opleiding als begeleider/ ervaringsdes-kundige in de GGZ te gaan volgen is zij momenteel als ervaringsdeskundige werkzaam in de GGZ. Voor haar blijft elk verhaal achter de ontwrichtende ervaringen boeiend en intrigerend. Momenteel is Sonja naast haar onderzoekswerkzaamheden werkzaam bij Lysias Advies. 


Anuschka Erkemeij volgt de onderzoeksmaster Urban Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf juni is ze als stagiaire betrokken bij het onderzoek naar dak- en thuisloze jongeren in Den Haag. Hier zal ze zich voornamelijk richten op het interviewen van jongeren en het coderen van deze interviews. Daarnaast zal ze haar scriptie gaan schrijven over ervaringen van dak- en thuisloze jongeren met betrekking tot verschillende (tijdelijke) woonvormen en hoe deze woonvormen kunnen bijdragen aan een gevoel van thuis.


Elsa Depalle Gougeon heeft onlangs haar Master Sociologie (Sociale Vraagstukken en Beleid) aan de UvA behaald. Door haar achtergrond in ontwikkelingsstudies heeft ze een perspectief aangenomen dat nadrukkelijk interdisciplinair en regio overschrijdend is, met een interesse voor politiek geweld en alledaagse vormen van verzet. Na een professionele ervaring als projectcoördinator voor een lokale NGO in Ho Chi Minh-stad, Vietnam, waar ze sociaal-educatieve lange termijn programma’s voor kansarme jongeren ontwikkelde, voerde Elsa kwalitatief onderzoek uit naar de ervaringen van migrantenvrouwen in tijdelijke huisvesting zonder documentatie in Parijs. Ze is momenteel betrokken bij onderzoek naar dakloosheid en huisvestingsbeleid, waar ze duikt in eerdere in Canada gedane interviews.Wim Eickholt is docent, reisleider, gescheiden maar ook ex-dakloze en ex-verslaafde. Zijn ervaringen, op de straat en in de afkickkliniek heeft hij opgeschreven en zijn als boek uitgegeven: ‘Wat ik nou toch heb meegemaakt!’ en ‘Ex-dakloos en nu…’ . Zijn ervaring en de twee boeken, gebruikt hij nu om aan een breed publiek stigma’s en misvattingen over mensen op de pechstrook van het leven weg te nemen op scholen, festivals maar ook in de media. Hij is heel blij mee te mogen werken aan dit project. Het helpt echt om een MENS te zien. ‘Het is geen verslaafde maar een MENS met een verslavingsprobleem!’


Stan Coldewijn is 62 jaar, vader van drie kinderen en woont samen met zijn lief en verloofde Ellen. Stan heeft een technische achtergrond. Na een heel stevige burn-out is hij alcoholafhankelijk geworden. Dit had als resultaat: einde van zijn bedrijf, huwelijk en een pad van zo’n tien jaar binnen diverse instellingen. Inmiddels woont hij alweer drie jaar zelfstandig, abstinent, en is hij – nogal breed- werkzaam binnen het psychosociale domein. Via een vriendin kwam hij in aanraking met de UvA en is Stan als enthousiaste duo-onderzoeker betrokken bij de onderzoekscasus Living Lab in Utrecht.


Wilma Beltman heeft als Master Social Work vele jaren ervaring in het sociale domein en dan met name in de maatschappelijke zorg. Eerst als bemoeizorger en later ook als onderzoeker, docent en als projectleider. Zij werkte als zzp-er voor verschillende gemeenten, instellingen en hogescholen. Haar laatste opdracht betrof het ontwikkelen van een regionaal herstelnetwerk in de Gooi en Vechtstreek. Wilma kent het belang van een praktijk die zich, samen met degenen die het betreft, bottom up verbetert. Vandaar dat zij met veel enthousiasme haar eigen ervaringen inzet als vrijwilliger om beleid te toetsen bij de bewoners die het daadwerkelijk aangaat. 


Peggy Demilt is een gedreven ervaringsdeskundige vol nieuwschierigheid en interesse in haar medemens. Vanuit grote leergierigheid deed ze de  afgelopen jaren veel kennis op via herstelondersteunende cursussen, behaalde ze haar certificaat tot ervaringsdeskundige en ronde ze de opleiding  ‘persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen’ af. Na een tijd te hebben gewerkt als belangen behartiger bij NEOS is ze nu werkzaam bij een FACT-team binnen het GGzE. Daarnaast is ze werkzaam als duo-onderzoeker bij de UvA. “Ik vind dat ik het getroffen heb om op deze leuke manier overkoepelend mee te mogen werken aan het signaleren van problemen/obstakels en bevestigingen van wat wel al heel goed gaat. Om zo uiteindelijk een beter en veiliger leefklimaat te creëren voor iedereen in een (hopelijk) inclusieve samenleving.”