De hoofdonderzoeker is Dr. N.F. (Nienke) Boesveldt. Zij is werkzaam bij de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en voert onderzoek uit naar dakloosheid, verblijf in de maatschappelijke opvang, beschermd wonen in verschillende Nederlandse regio’s. Dr. Boesveldt haar onderzoeksinteresses omvatten kwetsbare groepen, dakloosheid, bestuur, publieke (geestelijke) gezondheid, interventies, sociaal beleid, sociale innovatie, sociale economie en vergelijkende studies. Dr. Boesveldt heeft zelf 15 jaar bij gemeenten meegewerkt aan processen voor maatschappelijke opvang, dagbesteding en beschermd en begeleid wonen.

Deze dubbele achtergrond van onderzoeker en beleidsmaker is momenteel van grote waarde voor dit onderzoek en deze positie draagt bij aan de maatschappelijke waarde van het wetenschappelijke werk dat wordt ondernomen. Dr. Boesveldt begrijpt de omstandigheden (en de druk) die beleidsmakers tegenkomen in hun dagelijkse werk. Dr. Boesveldt organiseert regelmatig – en voor verschillende doelgroepen – workshops, lezingen en seminars over studies over het bestuur van dakloosheid. Ze hecht veel waarde aan het slaan van een brug tussen wetenschappelijke kennis en de beleidspraktijk.

Het team van Dr. Boesveldt bestaat uit onderzoekers, waaronder een pool van getrainde interviewers welke ervaringsdeskundig zijn op het gebied van maatschappelijke opvang en/of beschermd wonen (GGZ) welke ze samen met Maarten Davelaar traint. Ook werkt ze nauw samen met Michiel van Hees (bestuuder CQ-procesmanagement) ten behoeve van het Executive Programma MO/BW. Gezamenlijk hebben zij een breed netwerk onder gemeenten, en ruime expertise en ervaring met onderzoek op het gebied van lokale samenwerking en cliëntenparticipatie.


Maarten Davelaar (politicoloog) is als trainer/onderzoeker verbonden aan het onderzoek. Hij heeft samen met Nienke Boesveldt de training voor de ervaringsdeskundige onderzoekers en hun universitaire duo-onderzoekers binnen dit onderzoek opgezet en begeleidt de trainingsbijeenkomsten. Hij werkt veelvuldig met participatief (actie-) onderzoek en is initiatiefnemer van de PAja!-methode voor participatieve evaluaties waarbij gebruikers van opvang-, zorg- en welzijnsvoorzieningen de hoofdrol vervullen. Als zelfstandig onderzoeker werkt hij onder meer samen met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties in het sociale domein. Hij is tevens projectleider van de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen waarin bewoners, professionals en bestuurders nieuwe inzichten ontwikkelen rond innovatieve woonprojecten waar (ook) mensen wonen die gedurende langere of kortere tijd hun grip op het leven zijn kwijtgeraakt. 


Marte Kuijpers (MSc) is als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam betrokken bij het project. Met een achtergrond in antropologie en ontwikkelingsstudies rondde ze in 2019 haar master Social Policy and Public Health aan de Universiteit Utrecht af met een onderzoek naar de sociale context voor herhaaldelijke dakloosheid. Haar interesse voor  het onderzoek werd gevoed door haar eerdere werkervaring bij een werkcollectief voor (dreigend) dak- en thuislozen in Nijmegen. De afgelopen drie jaar interviewde  ze zowel stakeholders als clienten in verschillende gemeenten. Ze hoopt met het onderzoek ervaringen in het veld  en beleid een stukje dichter bij elkaar te brengen. 


Juul Mulder (Dr.) is als onderzoeker betrokken bij het project. Met haar achtergrond in de psychologie is ze in 2008 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht met onderzoek naar de rol van muziekvoorkeur in psychosociale ontwikkeling van jongeren. In de jaren erna heeft ze jarenlang onderzoek gedaan naar de kwaliteit van justitiele gedragsinterventies.  Hierbij onderzocht ze zowel de theoretische onderbouwing, uitvoering in de praktijk en de toetsbaarheid van doelbereiking. Ook werkte ze recentelijk als begeleider in een voorziening voor beschermd wonen o.a. met mensen met dubbeldiagnoses. Met deze brede ervaringen in de keten vormt ze een mooie aanvulling op het onderzoeksteam.


Merel Otto (MSc) is als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam betrokken bij het project. Tijdens haar master Social and Cultural Anthropology aan de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft ze onderzoek gedaan naar de ervaringen van jongvolwassenen met psychische problemen in Lagos, Nigeria. Haar interesse in het project wordt gedreven door haar passie voor het thema psychische gezondheid en haar doel om kennis en theorie in te zetten voor het praktisch aanpakken van maatschappelijke problemen.


Charlotte van der Veen (MA) is als onderzoeker betrokken bij het project. Ze heeft een achtergrond in literatuurwetenschap en Cultural Analysis en is in het bijzonder geïnteresseerd in de wisselwerking tussen geestelijke gezondheid, de maatschappij en beleid. Eerder heeft zij onderzoek gedaan naar de relationele conceptualisering van pijn en ‘gekte’, onder andere in de context van de Nederlandse herstelbeweging. Na het afronden van haar studies heeft Van der Veen gewerkt bij diverse (zelf-)organisaties in het sociale domein waar ervaringsdeskundigheid een belangrijk thema is, zoals bij Cliëntenbelang Amsterdam en TEAM ED. Op basis van deze werkervaringen alsook vanuit haar eigen ervaringskennis onderschrijft zij de meerwaarde van participatief onderzoek en de samenwerking met ervaringsdeskundige co-onderzoekers in dit project.


Siebert Wielstra (MSc) is als onderzoeker betrokken bij het project. Siebert heeft een achtergrond in sociologie en behaalde in 2019 zijn Research Master in Social Science met een specialisatie in migratie en urban sociology. Alvorens betrokkenheid bij dit project werkte Siebert als docent en onderzoeker voor het International Migration Institute aan de UvA. Binnen dit project hoopt Siebert zijn onderzoekskwaliteiten in te zetten voor meer praktijkgericht onderzoek. 


Annie Berendsen (MSc) is als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam betrokken bij het project. In 2021 rondde ze haar master af in de Duurzame Stadsontwikkeling aan de Wageningen Universiteit en de TU Delft, bij het AMS Institute. Dit bracht een interdisciplinaire blik, met kennis van zowel het technische als het sociaal-maatschappelijke domein. Hierbij deed ze onderzoek met de living lab-methodiek naar de doelgroep economisch daklozen (ook wel zelfredzamen, bankslapers) en tijdelijke huisvesting. Naast haar rol als onderzoeker is Annie werkzaam bij De Regenboog Groep, een zorgaanbieder in het sociale domein van Amsterdam. Met deze combinatie van activiteiten brengt ze de werelden van onderzoek, beleid en praktijk dichter bij elkaar.


Robbert Brouwer is als ervaringsdeskundig-interviewer in dienst bij de UvA en werkt momenteel nog als voorlichter bij stichting Lumen in Leiden. Voor zijn eerdere werk voor de vliegende bridage kwam hij bij mensen thuis die bijvoorbeeld slechte ervaringen hebben met de GGZ, niet meer beschermd kunnen wonen door de huidige veranderingen of bij de zogenoemde verwarde mensen (wat hij zelf een verkeerde omschrijving vindt). Robbert geeft voorlichtingen op de hogeschool in Leiden en op GGZ informatieavonden voor families over ADHD, OCD, autisme en verslavingsproblematiek. Robbert heeft veel cursussen gevolgd en is erg gedreven in zijn werk als ervaringsdeskundige. 


Edo Paardekooper Overman, is een zeer actieve ervaringsdeskundige en is sinds onder andere een ‘daklozen-periode’ van ca. anderhalf jaar, daarna steeds actief geweest als belangenbehartiger, mede-onderzoeker en als ‘mystery-guest’ trainer bij het leven van mensen die door onze samenleving worden uitgesloten en soms zelfs worden uitgestoten. Dit doet hij samen met andere ervaringsdeskundigen door geheel Nederland en soms zelfs op Europees niveau. Momenteel is hij onder andere betrokken bij de Meerjarenagenda BW en MO 2018-2022 als bestuurslid van stichting Werkplaats COMO (Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang). In 2018 won hij de titel MensenrechtenMens 2018 voor zijn jarenlange inzet voor dak- en thuisloze mensen, verslaafden en GGZ-cliënten.


Angelique Brouwer is door een verleden met traumatische gebeurtenissen en na meerdere jaren behandeling in de Geestelijke Gezondheidszorg zich gaan verdiepen in ervaringsdeskundigheid. Hierdoor heeft zij besloten de cursus WMEE (werken met eigen ervaring) te gaan doen. Deze heeft Angelique succesvol afgerond. Momenteel werkt zij bij een cliëntenorganisatie die zich inzet voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid in de maatschappij. Verder doet ze mee als interviewer bij het onderzoek, omdat zij zich wil inzetten voor de ‘kwetsbare’ medemens.


Thijs Kuiling is een energieke bevlogen ervaringsdeskundige uit Arnhem. Hij heeft o.a. ervaringen met trauma’s en verwarrend gedrag. Tijdens zijn ervaringen met de GGZ miste hij de verbinding van mens tot mens, los van de diagnoses. Luisteren naar iemands verhaal en beleving en iemand instaat stellen zelf keuzes te maken vindt hij heel belangrijk. Zelf heeft Thijs de wens dat het beleid veel meer groeit richting het individu, waarin deze meer in staat word gesteld zelf te bepalen wat goed voor hem/haar is en daarin eigen keuzes kan maken.


Sonja Bosch heeft in het verleden gewerkt als onderzoeker op het laboratorium en als dierenarts voor gezelschapsdieren. Door persoonlijke, levensontwrichtende ervaringen heeft zij zelf een langdurig herstelproces uit de wereld van de psychiatrie doorgemaakt. Door deze ervaringen te delen, te luisteren naar de verhalen van anderen en door een opleiding als begeleider/ervaringsdes-kundige in de GGZ te gaan volgen is zij momenteel als ervaringsdeskundige werkzaam in de GGZ. Voor haar blijft elk verhaal achter de ontwrichtende ervaringen boeiend en intrigerend. Momenteel is Sonja naast haar onderzoekswerkzaamheden werkzaam bij Lysias Advies. 


Na zijn vierde depressieve episode verdiepte voormalig journalist Ron de Joode zich in de wereld van de ervaringsdeskundigheid. Niet alleen leerde hij zijn ervaringen met psychische kwetsbaarheid en ontwrichting te gebruiken om lotgenoten te ondersteunen, ook kwamen zijn mensenkennis en journalistieke vaardigheden goed van pas. Inmiddels is Ron, die momenteel de opleiding tot ervaringsdeskundige volgt, afwisselend een bruggenbouwer, bondgenoot, rolmodel, veranderaar en luis in de pels. “Wanneer je een rotperiode achter de rug hebt, zit je niet te wachten op stroperige processen of weerbarstige systemen. Dan wil je eigenlijk gewoon wat ieder mens wil: een luisterend oor, warmte, begrip en empathie.


Wim Eickholt is docent, reisleider, maar ook ex-dakloze en ex-verslaafde. Zijn ervaringen, op de straat en in de afkickkliniek heeft hij opgeschreven en zijn als boek uitgegeven: ‘Wat ik nou toch heb meegemaakt!’ en ‘Ex-dakloos en nu…’ . Zijn ervaring en de twee boeken, gebruikt hij nu om aan een breed publiek stigma’s en misvattingen over mensen op de pechstrook van het leven weg te nemen op scholen, festivals maar ook in de media. Hij is heel blij mee te mogen werken aan dit project. Het helpt echt om een MENS te zien. ‘Het is geen verslaafde maar een MENS met een verslavingsprobleem!’


Stan Coldewijn is 62 jaar, vader van drie kinderen en woont samen met zijn lief en verloofde Ellen. Stan heeft een technische achtergrond. Na een heel stevige burn-out is hij alcoholafhankelijk geworden. Dit had als resultaat: einde van zijn bedrijf, huwelijk en een pad van zo’n tien jaar binnen diverse instellingen. Inmiddels woont hij alweer drie jaar zelfstandig, abstinent, en is hij – nogal breed- werkzaam binnen het psychosociale domein. Via een vriendin kwam hij in aanraking met de UvA en is Stan als enthousiaste duo-onderzoeker betrokken bij de onderzoekscasus Living Lab in Utrecht.


Peggy Demilt is een gedreven ervaringsdeskundige vol nieuwschierigheid en interesse in haar medemens. Vanuit grote leergierigheid deed ze de  afgelopen jaren veel kennis op via herstelondersteunende cursussen, behaalde ze haar certificaat tot ervaringsdeskundige en ronde ze de opleiding  ‘persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen’ af. Na een tijd te hebben gewerkt als belangen behartiger bij NEOS is ze nu werkzaam bij een FACT-team binnen het GGzE. Daarnaast is ze werkzaam als duo-onderzoeker bij de UvA. “Ik vind dat ik het getroffen heb om op deze leuke manier overkoepelend mee te mogen werken aan het signaleren van problemen/obstakels en bevestigingen van wat wel al heel goed gaat. Om zo uiteindelijk een beter en veiliger leefklimaat te creëren voor iedereen in een (hopelijk) inclusieve samenleving.”


Lisanne Krot heeft in haar leven verschillende uitdagingen overwonnen. Deze uitdagingen hebben haar kracht gegeven. Haar missie is dan ook vanuit deze ervaringen wat te betekenen voor anderen. Eerder werkte ze als voorzitter van de ambulante cliëntenraad van het RIBW en werkte ze voor de herstelacademie in Haarlem. Naast het zorgen voor haar kinderen en haar rol als mantelzorger zet ze zich momenteel in als ervaringsdeskundig interviewer voor ons onderzoeksproject. Ze hoopt middels deze interviews mensen een luisterend oor te bieden en zich in te kunnen zetten voor mensen die momenteel kampen met tegenslagen.