2022
• SPUI25 Lezing Ongelijkheid op de Woningmarkt (10.10)
• Homelessness in EU cities and towns before and during
the Covid-19 pandemic. Main challenges and ways forward

2021
• HvO Querido, twee sessies i.r.t. expertise over Housing First
• Push Multiplier, Precarious housing in Europe
• Festival Caring Community
• ELSA Lab over dakloosheid, National AI Coalition
• Iedereen onder 1 dak, VWS
• Kennissessie regio Zuidoost Utrecht
• Inspiratie Stadsteam Back-up Utrecht
• Masterclass Valente
• Werkbespreking Commissiesamenleving Gemeente Den Haag over Winter-opvang

2020
• Webinar Housing First met het Leger des Heils
• Basisnetwerk Maatschappelijke Opvang, Valente
• Studiereis naar Finland over Housing First samen met het Leger des Heils en het Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Gesprek met de Staatssecretaris van VWS over de oorzaken van dakloos-heid, de stijging van het aantal daklozen en effectieve metho-den/instrumenten om het aantal daklozen terug te kunnen dringen.

2019
• Congres: De woonladder voorbij, Platform 31, Utrecht.
• Leerbijeenkomst Voorkomen Terugval, Utrecht.
• Leerbijeenkomst Movisie: Van beschermd wonen naar beschermd thuis, Utrecht.
• Bijeenkomst Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, ‘t Spectrum in Schijndel.
• Metropolitan Conference Pakhuis de Zwijger, ‘We make the City’. A Home for Everybody.
• Affordable Housing as a Human Right. Kennisnetwerk Utrecht Sociaal.
• HvA, Ending Homelessness. Ambulantisering, decentralisatie en lokaal be-stuur
• Centrale interactieve terugkoppeling Rijnstreek Rapportage 2018 MO en BW
• Inspiratiedag Kader Leger des Heils, Lunteren.
• Regionale kennisdag Maatschappelijke Zorg in Holland Rijnland. Transitie en transfor¬matie van de maatschappelijke zorg: wat vinden cliënten er zelf van?.
• Interactieve prestatie met workshops aan het veld van aanbieders, gemeen-ten en cliënten over de rapportage 2018 MO/BW voor de Regio Zuid-Kennemerland, IJmond en de Haar¬lemmermeer.
• Werkatelier Tilburg. Workshop Housing First, de Finse aanpak. Terugkoppeling werkbezoeken Executive Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen.

Delen